Milli Emlak'tan Satılık Parseller Nasıl İlan Edilir?


Milli Emlaktan Satılan Yerler Nasıl Öğrenilir? Milli Emlak İlanları Nerede?

Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgileri ile varsa resimlerine; milli emlak web adresinden ve taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca milli emlak arsa ve arazi satışlarını sitemizden takip edebilirsiniz: https://www.milliemlaksatilik.com/ Bu sitede ilan çıkan satılık milli emlak parsellerini inceleyebilirsiniz.

Milli Emlak Satış İlanları

Ayrıca Hazine taşınmazlarının satış ilânları satış bedelleri dikkate alınmak suretiyle İlde Basın İlân Kurumuna yayınlatılır. Satış ilanları, yerel gazetelerde, Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarında, (satış bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedeli aşıyorsa) ulusal gazetelerde ilân ettirilmektedir. Bunun yanı sıra -Tahmin edilen bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedelin 3 katını aşıyorsa diğer şehirlerde çıkan gazetelerden birinde bir defa ve ayrıca Resmi Gazetede bir defa yayımlattırılır.

TÜM MİLLİ EMLAK İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.milliemlaksatilik.com/

Bunun yanı sıra, taşınmazın bulunduğu köy veya mahalle muhtarlığı ile belediye ilân panolarında asılmak suretiyle ve hoparlörler aracılığıyla duyurulmaktadır. Ayrıca; ihale konusu taşınmazın varsa hissedarına, işgalcisine, isteklisine, daha önceden ihale yapıldıysa ihaleye iştirak edenlere posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak tebligat yapılır.

Milli Emlak Satılık Arsa İlanlarını Bulabilir miyim?

Milli emlak satılık arsa ilanlarını https://www.milliemlaksatilik.com/ sitemizden bulabilirsiniz. Bu sitede ilanların sonunda “tarla” veya “arsa” yazmaktadır. Örneğin “Denizli Pamukkale Pamukkale Mahallesi Milli Emlak'tan Satılık 1.413,00 m2 Arsa” şeklinde yer alır. Bu şekilde milli emlak satılık arsa ilanlarını bulabilirsiniz.

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir?

İhaleye gerekli belgelerle birlikte bizzat katılabilirler. Vekâleten katılmak için noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi gerekmektedir.

Gerçek kişiler ihalelere bizzat katılabileceği gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile de teklif gönderebilirler ya da noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi ile temsilcilerinin iştirak etmesini sağlayabilirler. Yani İhaleye posta yoluyla katılmak da mümkündür. Posta ile teklif gönderilmesi durumunda, mektupta yazan teklif son teklif olarak kabul edilir.

a) Milli Emlak İhale Şartları Nelerdir? Milli Emlak Satış İhale Şartları Nelerdir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bazı kişilerin bu Kanun kapsamında yapılacak ihalelere katılmasını yasaklamaktadır. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b)’ de belirtilen şahısların eşleri ve 2 nci dereceye kadar ( 2 nci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,

d) (a), (b), ve (c)’ de belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) e) İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yönünden ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamazlar.

b) Milli Emlak Teminat Yatırma (Geçici Teminatın Yatırılması)

İhaleye katılmak isteyen kişilerin öncelikle geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici Teminat; Devlet ihalelerine iştirak edecek isteklilerden, ihale öncesi ihaleye katılımdaki isteklilerin belirlenmesine, daha sonra ihalenin isteklinin üzerinde kalması sonucu ihale bedelini ödemesini ve yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla alınan bir değerdir.

Geçici Teminat miktarı; taşınmazın niteliğine göre idarece ihaleye çıkarılacak taşınmaz için belirlenen tahmini bedelin, %10 (yüzde on)’undan aşağı olmamak üzere %30 (yüzde otuz)’una kadar alınabilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmış olmaları gerekir. Geçici teminat tutarı, tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar olmak üzere Milli Emlak tarafından belirlenir ve yapılacak ilanda yer alır.

Tedavüldeki Türk Parası; mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, Hazine Taşınmazlarının satışında geçici teminat olarak kabul edilir.

c) Milli Emlak Geçici Teminat Nereye Yatırılır?

Banka teminat mektupları, ihale komisyonuna verilir. Diğerleri, Malmüdürlükleri veya Defterdarlıklar içindeki muhasebe birimine yatırılır ve karşılığında geçici teminat alındı belgesi verilir. Yani, geçici teminat taşınmazın ihalesinin yapılacağı illerde Defterdarlık muhasebe birimlerine, ilçelerde malmüdürlüklerindeki muhasebe servislerine muhasebe işlem fişi ile yatırılmaktadır.

ç) Hazine Arsa İhalelerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Geçici teminat yatırıldıktan sonra; 1) Geçici teminat alındı belgesi, 2) İkamet belgesi (ihalelere katılacakların yasal yerleşim yeri (ikametgah) sahibi olmaları gerekmektedir.), 3) Nüfus cüzdanı, 4) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname, 5) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 6) İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeler ile birlikte ihale komisyonuna başvurulur.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekir. Ayrıca gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekir. Bu bildirim satın alma dilekçesi ile olabileceği gibi ihale komisyonuna yapılacak beyan ile de olabilir.